Do szkoły przyjmowani są słuchacze posiadający wykształcenie średnie, którzy ukończyli 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym,
w którym przyjmowani są do

Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu


Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • dokument tożsamości do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenia zawodowego – lista placówek medycznych (zobacz), które zostały wybrane do wykonywania badań lekarskich uczniów),
  • zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień przesiewowych, książeczka zdrowia (tylko dla kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy).
  • Nie ma opłaty rekrutacyjnej
  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
  • Wystawiamy legitymacje szkolne upoważniające do zniżki na przejazdy
  • Wydajemy dokumenty EuropassStatystyki